Now showing items 1-4 of 4

  • 2008 IASS-IACM: Plenary Lectures 

   Bischoff, Manfred; Craighead, Harold G.; Dede, Ercan; Hartei, Reinhard; Hoefinger, Gerhard; Hulbert, Gregory M.; Jia, Xin; Kikuchi, Noboru; Kratzig, Wilfried B.; Ma, Zheng-Dong; Mang, Herbert A.; Ohmori, Hiroshi; Pellegrino, Sergio; Steinboeck, Andreas; Wormann, Ralf; Yang, Y. B.; Yilmaz, Cetin (Internet-First University Press, 2008-05)
   IASS-IACM 2008 Plenary Lectures: (1)"Modeling of shells with three-dimensional finite elements" by Manfred BISCHOFF (University of Stuttgart), from the Session: 3D Modeling of Thin-Walled Structures (2)"Nanomechanical ...
  • 2008 IASS-IACM: Plenary Lectures and Scordelis Memorial Keynote Lectures - The Slides 

   Craighead, Harold G.; Kratzig, Wilfried B.; Hulbert, Gregory M.; Bischoff, Manfred; Ohmori, Hiroshi; Mang, Herbert A.; Yang, Y. B.; Pellegrino, Sergio; Billington, David P.; Meyer, Christian; Willam, Kaspar J. (Internet-First University Press, 2008-05)
   These are the slides from the IASS-IACM 2008 Plenary Lectures and the Alexander Scordelis Memorial Session: (1) "Nanomechanical resonators and nanofluidic systems" by Harold G. CRAIGHEAD (Cornell University), (2)"Large ...
  • 2008 IASS-IACM: Plenary Lectures and Scordelis Memorial Keynote Lectures - The Videos 

   Craighead, Harold G.; Kratzig, Wilfried B.; Hulbert, Gregory M.; Bischoff, Manfred; Ohmori, Hiroshi; Mang, Herbert A.; Yang, Y. B.; Pellegrino, Sergio; Billington, David P.; Meyer, Christian; Willam, Kaspar J. (Internet-First University Press, 2008-05)
   These are the videos from the IASS-IACM 2008 Plenary Lectures and the Alexander Scordelis Memorial Session: (1) "Nanomechanical resonators and nanofluidic systems" by Harold G. CRAIGHEAD (Cornell University), (2)"Large ...
  • Dynamic Analysis of Spatial Structures 

   Abedi, Karim; Bian, Jian-feng; Chen, Jiyun; Dede, E. M.; Earls, Christopher; Geng, Xiaobing; Ghafari Oskoei, Sayed Ali; Hulbert, Gregory M.; Kato, Shiro; Kikuchi, Noboru; Leigh, Emily; Li, Guoli; Li, Hai-Wang; Li, Jian-Xian; Li, Xiong-Yan; Luo, Yongfeng; Ma, Fu; Ma, Z.-D.; McClure, Ghyslaine; Nakazawa, Shoji; Qian, Jihong; Qin, Dong-Qi; Qin, Jie; Shekastehband, Behzad; Shen, Bin; Tang, Rongwei; Tian, Yu-Ji; Wang, Chung-Yue; Wang, Ren-Zuo; Wang, Xiuli; Wei, De-min; Wu, Chang; Wu, Jinzhi; Xue, Su-Duo; Yang, Muwang; Yang, Qing-Shan; Yilmaz, C.; Zhang, Yigang; Zhao, Pengfei; Zhi, Fei (Internet-First University Press, 2008-05)
   IASS-IACM 2008 Session: Dynamic Analysis of Spatial Structures Session Organizer: Su-Duo XUE (Beijing University of Technology) -- Plenary Lecture: "Analysis and design of materials and structures for attenuating ...