Now showing items 2-3 of 3

  • Dynamic Analysis of Spatial Structures 

   Abedi, Karim; Bian, Jian-feng; Chen, Jiyun; Dede, E. M.; Earls, Christopher; Geng, Xiaobing; Ghafari Oskoei, Sayed Ali; Hulbert, Gregory M.; Kato, Shiro; Kikuchi, Noboru; Leigh, Emily; Li, Guoli; Li, Hai-Wang; Li, Jian-Xian; Li, Xiong-Yan; Luo, Yongfeng; Ma, Fu; Ma, Z.-D.; McClure, Ghyslaine; Nakazawa, Shoji; Qian, Jihong; Qin, Dong-Qi; Qin, Jie; Shekastehband, Behzad; Shen, Bin; Tang, Rongwei; Tian, Yu-Ji; Wang, Chung-Yue; Wang, Ren-Zuo; Wang, Xiuli; Wei, De-min; Wu, Chang; Wu, Jinzhi; Xue, Su-Duo; Yang, Muwang; Yang, Qing-Shan; Yilmaz, C.; Zhang, Yigang; Zhao, Pengfei; Zhi, Fei (Internet-First University Press, 2008-05)
   IASS-IACM 2008 Session: Dynamic Analysis of Spatial Structures Session Organizer: Su-Duo XUE (Beijing University of Technology) -- Plenary Lecture: "Analysis and design of materials and structures for attenuating ...
  • Numerical Simulation of Biological Structures 

   Aguilo, Miguel; Aquino, Wilkins; Brigham, John C.; Buskohl, Philip; Cooke, J. Robert; DeBaerdemaeker, Josse; Dharmavaram, Sanjay; Earls, Christopher; Healey, Timothy; Hubler, Mija; Lee, Jae Young; Mang, Herbert; Niklas, Karl; Prot, Victorien; Rand, Richard; Reddy, J.N.; Rosario, Daniel E.; Skallerud, Bjorn; Unikrishnan, G.U.; Unikrishnan, V.U. (Internet-First University Press, 2008-05)
   IASS-IACM 2008 Session: Numerical Simulation of Biological Structures -- Session Organizer: Wilkins AQUINO (Cornell University) -- Keynote Lecture: "Computational modeling of glucose distribution in hollow fiber ...